اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های ویژه امنیتی چاپ شد.

به گزارش خبر معتبر، اسکناس‌های جدید ۱۰ هزارتومانی در فرمت و اندازه جدید و نیز با کمرنگ شدن چهار صفر و مشخصه‌های امنیتی ویژه چاپ شده است.