شهردار حسن آبادفشافویه به همراه رئیس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عالی معاملات، مسئول عمران شهرداری از پروژه‌های عمرانی شهر باهدف بررسی پیشرفت پروژه هابازدیدکردند.

به گزارش خبر معتبر از حسن آباد شافویه محسن تاجیک شهردار به همراه زندی کریم‌خانی رئیس شورای اسلامی شهرورئیس کمیسیون عالی معاملات، قیاسی مسئول عمران شهرداری از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا ودردست اقدام شهرداری بازدید نمودند.
در این بازدیدها شهردارورئیس شورای اسلامی شهرومسئول کمیسیون عالی معاملات ضمن تاکیدبرتحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری بنام جهش تولیدنامگذاری شده است، رعایت استانداردها و کیفیت مطلوب با افزایش سرعت راخواستارشدندودرادامه نظارت دقیق پروژه هاراازمسئولین مربوطه خواستارشدند.
از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در سال جاری در حال اجراست ودرروزگذشته از روند اجرای آن بازدید به عمل آمدمی توان پروژه خانه فرهنگ، سنگ‌فرش خیابان شیخ کلینی، ساماندهی محدوده خیابان شهید حججی، سالن فرهنگی ورزشی محله کنار گرد، فاز یک ودوبوستان فرهنگ، جدول‌گذاری و کانال هدایت آب‌های سطحی در محله کنارگردوچندین نقطه دیگر از شهر رانام برد.