رئیس اداره بهزیستی پیشوا از تولید ماسک در مرکز بهبودی اقامتی پیشوا خبر داد.

به گزارش خبر معتبر از پیشوا،  نجمه اسماعیلی رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیشوا از تولید ماسک در مرکز بهبودی اقامتی پیشوا خبر داد و اظهار داشت: یکی از راه‌های توانمند سازی افراد مصرف کننده مواد مخدر و بازگشت آنها به کانون خانواده و جامعه ایجاد مهارت‌های شغلی است.

اسماعیلی افزود: داشتن شغل و مهارت‌های شغلی نقش مؤثری در ماندگاری درمان بهبودیافتگان از اعتیاد دارد لذا با توجه به اهمیت نقش اشتغال در جلوگیری از بازگشت مجدد مصرف مواد می‌بایست بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای پیشگیری از بازگشت به چرخه اعتیاد اقدامات مقتضی صورت بگیرد چرا که درمان این افراد تنها با درمان دارویی امکان پذیر نیست.

رئیس اداره بهزیستی پیشوا در ادامه به بیان دلایل پایین ماندگاری بر ترک اشاره کرد و عنوان داشت: حمایت نکردن از بهبودیافتگان پس از ترک، پایین بودن میزان مشارکت و عدم حمایت‌های اجتماعی از این گروه از مهمترین دلایل پایین بود میزان ماندگاری بر ترک است.

اسماعیلی تاکید کرد: اگر برای معتاد پس از بهبودی، کار و شغل ایجاد شود نه تنها از آسیب‌های اجتماعی بعدی بلکه از بازگشت مجدد فرد بیمار به چرخه اعتیاد نیز پیشگیری می‌شود.