معاون اداری دانشگاه صنعتی شریف گفت: کرونا هزینه های دانشگاه ها را افزایش داده و کاهش احتمالی هزینه ها در بخش هایی با افزایش هزینه ها در دیگر بخش ها جبران شده است.

سید فرشاد فاطمی اردستانی معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف در ان خصوص، اظهارداشت: به نظر می رسد کرونا هزینه های دانشگاه ها را افزایش داده است یا حداقل کاهشی در هزینه ها ایجاد نکرده است و کاهش احتمالی هزینه ها در بخش هایی با افزایش هزینه ها در بخش های دیگر جبران شده است.

وی توضیح داد: بخش عمده اعتباراتی که برای دانشجویان هزینه می شود توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به دانشگاه پرداخت می شود که طبیعی است در نبود دانشجوها در دانشگاه، اعتبارات مربوط قطع می شود و محل هزینه کرد اعتبارات سازمان برنامه و بودجه هم به طور دقیق مشخص است و امکان جابه جایی اعتبار وجود ندارد.

فاطمی اردستانی با بیان اینکه نبود دانشجوها در خوابگاه ها باعث کاهش هزینه خوابگاه برای دانشگاه نشده است، گفت: به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا، تعداد دانشجویان حاضر در یک اتاق از ۴ تا ۶ دانشجو به یک دانشجو کاهش کرده است. هزینه های نگهداری اتاق ها مثل قبل است و هزینه های ضدعفونی بیشتر شده است؛ اما تعداد اجاره اتاق ها کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: همچنین کاهش ساعت کاری کارکنان دانشگاه ها تا ساعت ۱۴، هزینه اضافه کار  برخی از کارمندان را برای دانشگاه در پی داشته است.

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف افزود: همچنین در این شرایط درآمدهای اختصاصی دانشگاه از جمله تعداد پروژه های ارتباط با صنعت هم کاهش پیدا کرده است.