ناصرالدین شاه قاجار در ۱۳۰ سال پیش طی دستوری که امروزه از اسناد مهم دولتی قاجارها در زمینه خالصجات حکومتی محسوب می شود، مالیات روستای باغخواص را که از روستاهای خالصجات مهم دولتی بوده و به داماد خود غلامعلی خان عزیزالسلطان ملیجک ثانی اهداء نموده بود، بخشید.

ماجرا از این قرار است که ناصرالدین شاه از همان دوران ولادت غلامعلی خان برادرزاده امینه اقدس از زنان اجاق کورش علاقه خاصی به این بچه سیاه و زشت داشت و این علاقه تاحدی بود که در همان دوران کودکی، دخترش اخترالدوله را به عقد غلامعلی خان درآورد.
به یمن این پیوند، ناصرالدین شاه امین السلطان صدراعظم خود را احضار و از او خواست که یکی از املاک خالصه حوالی دارالخلافه ناصری را که حاج میرزا آغاسی به او بخشیده و عایدی آبرومندی دارد انتخاب و برای هدیه عقد به غلامعلی خان تعیین نماید.
صدراعظم که از زمان پدرش املاک ورامین را بخوبی میشناخت، روستای باغخواص را که دارای اراضی پهناور، قنوات پرآب، حقابه از رودخانه جاجرود و هزار تومان به همراه هزار خروار جمع خالصگی داشت و به قول اعتمادالسلطنه در تمام دارالخلافه معروف بود، برای این بخشش و هدیه شاه انتخاب کرد.
ناصرالدین شاه نیز این روستا را ‌که شرعاََ از خودش بود به عزیز کرده خود بخشید و قباله معتبر به نام عزیزالسلطان صادر و برای اطمینان بیشتر، قباله آن را نزد علمای تهران، ولیعهد، نایب السلطنه، صدراعظم، سایر وزراء و شاهزادگان فرستاد و از آنها خواست که آن را مهر و امضاء کنند و همچنین ناصرالدین شاه در سند دیگری که در ماه رمضان همان سال یعنی سال ۱۳۱۲ هجری قمری صادر کرد(تصویر پیوست)، مقرر کرد ‌‌که روستای مذکور مشمول تخفیف ابدی قرار گیرد و به مسئولین مربوطه امر کرد که هرسال به جز مبلغ ۵ تومان و ۵ خروار غله، هیچ گونه مالیاتی از روستای باغخواص دریافت نشود.

  • نویسنده : محمدرضا تاجیک