محسن خادمی با ۹ رای مجمع انتخاباتی توانست به مدت چهار سال به عنوان رییس هیئت هندبال استان تهران انتخاب شود. به گزارش خبرمعتبر- مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان تهران با حضور علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال، رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد و محسن خادمی با اکثریت آرا […]

محسن خادمی با ۹ رای مجمع انتخاباتی توانست به مدت چهار سال به عنوان رییس هیئت هندبال استان تهران انتخاب شود.

به گزارش خبرمعتبر- مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان تهران با حضور علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال، رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد و محسن خادمی با اکثریت آرا توانست به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیئت هندبال استان تهران انتخاب شود.
گفتنی است محسن خادمی در حال حاضر بیش از ۴ سال است که ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک را برعهده دارد و همچنین ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا به مدت ۴ سال، معاونت ادارات ورزش و جوانان ورامین، رباط کریم و جوادآباد را نیز در کارنامه دارد.