پیشوا- مدیر کل امور شهری و روستایی استاندار تهران با اشاره به اینکه ایجاد منابع درآمدی پایدار یک اصل استراتژیک است، گفت: مدیران شهری پیشوا مدیریت درآمد و هزینه را در اولویت کار قرار دهند.

به گزارش خبر معتبر ـ  علیرضا طاهری‌نسب ظهر یکشنبه در مراسم معارفه شهردار پیشوا اظهار داشت: امروزه رشد سریع شهرها یک ویژگی جمعیتی کشورها بوده و ۹۰ درصد جمعیت در شهرها ساکن هستند.

طاهری نسب گفت: رشد سریع شهرها این سوال را مطرح می‌کند که آیا توانسته‌ایم تعلق خاطر و شرایط زیست را برای شهروندان فراهم، کیفیت زندگی آنان را افزایش و مشارکت شهروندان را در امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر امور بالا ببریم؟ پاسخ به این سوالات باعث می‌شود درک صحیحی از زندگی شهری داشته باشیم.

وی افزود: می‌طلبد مدیران شهری، مدیریت درآمد را در اولویت قرار دهند و ایجاد منابع درآمدی پایدار را به عنوان یک اصل استراتژیک جز برنامه‌های مهم خود تلقی کنند و مدیریت هزینه و حذف هزینه‌های اضافی نیز از دیگر عوامل اساسی توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود.

مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری تهران با اشاره به اینکه شهر پاک و سبز و حمایت از مشارکت شهروندان از دیگر مشخصه‌های یک شهر توسعه یافته است عنوان کرد: اگر بتوانیم مشارکت همه جانبه مردم را به یک نیاز اجتماعی تبدیل کنیم به یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار برای بهبود کیفیت زندگی مردم دست یافته‌ایم.

وی گفت: شهر هوشمند از مباحث مورد تاکید امروزی است و مدیران باید بستر کار را برای ایجاد شهر هوشمند به گونه‌ای فراهم کنند تا کارها به صورت سیستمی پیش رفته و آسایش شهروندان ارتقا داده شود.

طاهری نسب اظهار داشت: از شورای اسلامی شهر انتظار می‌رود به وظیفه نظارتی خود بیشتر توجه کند و آنچه مصوب می‌کند با اصل ۱۰۵ قانون اساسی مطابقت داشته باشد و سیاست‌گذاری، برنامه‌محوری و ریل‌گذاری برای مدیریت شهری باید جز برنامه‌های شورای اسلامی بوده و این نهاد پاسخگوی نیازهای شهروندی و رأی مردم باشد.