بخشدار جلیل آباد جهت بازبینی وضعیت روستاهای بخش با دو اداره دیگر شهرستان جلسه ای مشترک تشکیل داد.

مصطفی قاسمی، بخشدار جلیل آباد در گفتگو با خبرنگار خبر معتبر در تشریح مباحث مطرح شده در این نشست عنوان داشت: طرح های هادی که راه کار یک دهیار است و برنامه عمران و آبادانی ده سال آینده یک روستا را در اختیار دهیار قرار می دهد تا متناسب با آن طرح، پیش رفته و عمل نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره باید در مرکز توجه قرارگیرد.
وی با اشاره به اینکه در بازنگری طرح های هادی اشکالاتی که در طرح های قبل بوده برطرف می شود، افزود: نظر به اینکه افق ده ساله طرح های هادی روستاهای جلیل آباد به پایان رسیده و نیاز به بازنگری در آنها احساس می شد و با توجه به اعتباراتی که بدین منظور پیش بینی شده و مشاورانی که برای انجام این مهم انتخاب شده اند، جهت نقد و بررسی شرایط موجود اقدام به تشکیل جلسه ای مشترک با اداره جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان پیشوا نمودیم.
قاسمی اظهار داشت: هرگونه افزایش بافت روستایی و تغییر کاربری باید بر اساس بررسی های کارشناسی و نیازمندی هایی که با مهاجرت معکوس به روستا همراه دارد، صورت پذیرد، لذا در این نشست مقرر گردید بخشداری و جهادکشاورزی هماهنگی و نظارت بیشتری جهت الحاق به بافت روستاها و ساخت و سازهای غیر مجاز و سکونت در روستاها، داشته باشند.
بخشدار جلیل آباد در پایان ضمن تشکر از همراهی و همیاری ریاست جهاد کشاورزی و نیز ریاست بنیاد مسکن پیشوا، بیان داشت: عمران و آبادانی میهن عزیزمان در گرو عمران و آبادانی روستاهای کشور است و مجموعه ی بخشداری جلیل آباد برای آبادانی و رفاه حال روستاییان این بخش از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

  • نویسنده : معصومه شهبازی
  • منبع خبر : خبرمعتبر