علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه کرونا برزیلی به ایران نیامده است گفت: میزان کشندگی کرونای برزیلی ۷۰ درصد بیش‌تر از نوع چینی آن است.

به گزارش خبر معتبر – رئیسی در ادامه گفت: ٢٩ استان کشور درگیر کرونای انگلیسی هستند.هرچه از شیوع پاندمی می‌گذرد شاهد قوی تر شدن این ویروس هستیم، اما مردم آموخته اند که چطور با آن مقابله کنند.

در شرایط کنونی به استثنای خوزستان وضعیت کشور پایدار، اما شکننده است.

در خوزستان موج آخر بیماری شیب تندی دارد و این موضوع را در کشور‌هایی که درگیر ویروس‌های جهش یافته اند، مشاهده می‌کنیم.

استان کشور درگیر ویروس جهش یافته است و طبق آخرین آمار ۵٣٨ مورد کرونای انگلیسی شناسایی شدند.