آبادگران بهشت ایرانیان | خبر معتبر
پلمب یک شرکت تعاونی مسکن در اسلامشهر ۳۱ تیر ۱۳۹۹
هشدار دادستان اسلامشهر به شرکت های تعاونی مسکن؛

پلمب یک شرکت تعاونی مسکن در اسلامشهر

شرکت تعاونی آبادگران بهشت ایرانیان به دستور دادستان شهرستان اسلامشهر تعطیل و پلمب شد.