آب سالم | خبر معتبر
آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» افتتاح شد ۱۶ آبان ۱۳۹۹
با حضور رئیس دولت،

آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» افتتاح شد

آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» در قالب هفته بیست و هفتم پویش #هرهفتهالفب_ایران با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.