آذری جهرمی | خبر معتبر
شبکه تلفن همراه در شرق استان تهران دچار اختلال شده است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
از ساعاتی پیش

شبکه تلفن همراه در شرق استان تهران دچار اختلال شده است

شبکه تلفن همراه در شرق استان تهران از ساعاتی قبل دچار اختلال شده است.