آرژانتین | خبر معتبر
مارادونا مجدد در بیمارستان بستری شد ۱۳ آبان ۱۳۹۹
بعد از چندین مرتبه بستری،

مارادونا مجدد در بیمارستان بستری شد

اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین در بیمارستان این کشور بستری شد.