آغاز واکسیناسیون سالمندان | خبر معتبر
سالمندان آسایشگاه کهریزک واکسینه شدند ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
آغاز واکسیناسیون سالمندان؛

سالمندان آسایشگاه کهریزک واکسینه شدند

سالمندان آسایشگاه کهریزک با حضور وزیر بهداشت علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند.