آهنگ وای نرو سمیه | خبر معتبر
از ساسی مانکن تا الکسیس/ تاثیر این محتواها بر جامعه چیست؟ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
زباله خوانی مجدد؛

از ساسی مانکن تا الکسیس/ تاثیر این محتواها بر جامعه چیست؟

ساسی مانکن سال پیش آمد و موج خود را راه انداخت و رفت و امسال باز آمد و موج خود را راه انداخت و می رود و ما می مانیم با فقر فضاهای فرهنگی، با بی توجهی به خواست های کودکان و نوجوانان و جوانان ، ما می مانیم و دنیای که هر روز سخت و محدودتر می کنیم و اجازه می دهیم آثار تهی جای آثار غنی را در ذهن و تفکر جوانان ما بگیرد.