اتاق عمل | خبر معتبر
کارورزی دانشجویان علوم پزشکی تعطیل نمی باشد ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

کارورزی دانشجویان علوم پزشکی تعطیل نمی باشد

کارورزی دانشجویان پزشکی عمومی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل و رشته های توانبخشی در دانشگاه های علوم پزشکی فعال بوده و تحت هیچ شرایطی تعطیل نمی شود.