اتحادیه سنگ بری | خبر معتبر
۹۰ درصد شکایت‌های اتحادیه سنگبرهای شهرری مربوط به سنگ قبر است ۱۶ آبان ۱۳۹۹
رئیس اتحادیه سنگبرهای شهری:

۹۰ درصد شکایت‌های اتحادیه سنگبرهای شهرری مربوط به سنگ قبر است

رئیس اتحادیه سنگبرهای شهری ری با بیان اینکه اتحادیه بر قیمت سنگ فروشی ها نظارت دارد، گفت: ۹۰ درصد موارد شکایتی به اتحادیه سنگبری‌ها مربوط به سنگ قبر فروشان است.