اتحادیه شهری | خبر معتبر
جنجال بر سر مرده شور شدن وزیر بهداشت ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
وزیر باید عذر خواهی کند؛

جنجال بر سر مرده شور شدن وزیر بهداشت

مدیران شهری و اتحادیه آرامستان های کشور به انتقاد وزیر بهداشت در روز گذشته در خصوص عملکرد ندانم کاری برخی در تصمیم گیری هایشان و رفت و آمد هیئت ها به ایران بدون اطلاع وزارت بهداشت واکنش نشان دادند.