اتمام به موقع پروژه | خبر معتبر
تسریع در روند پیشرفت پروژه تقاطع‌های داودآباد و محمدآباد قرچک ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار قرچک تاکید کرد؛

تسریع در روند پیشرفت پروژه تقاطع‌های داودآباد و محمدآباد قرچک

فرماندار قرچک بر ضرورت تسریع در روند پیشرفت اجرایی پروژه تقاطع‌های داودآباد و محمدآباد قرچک تاکید کرد.