اجرای سندهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور | خبر معتبر
اهمیت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد؛

اهمیت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم

جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.