اجرای مصوبات ملی کرونا | خبر معتبر
فعالیت فضاهای ورزشی در دماوند با محدودیت همراه است ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار دماوند:

فعالیت فضاهای ورزشی در دماوند با محدودیت همراه است

اعمال محدودیت فعالیت فضاهای ورزشی در سال ۹۹ به منظور اجرای مصوبات ملی کرونا و حفظ سلامت مردم و ورزشکاران بود.