احساس امنیت و آرامش شهروندان | خبر معتبر
توانمند سازی بافت های فرسوده موجب توسعه زیرساخت ها می شود ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شهردار فرون:

توانمند سازی بافت های فرسوده موجب توسعه زیرساخت ها می شود

شهردار فرون آباد از توانمند سازی بافت های فرسوده شهر همزمان با اجرای طرح های تشویقی خبر دارد.