احمد خادم | خبر معتبر
سازمان امور اتباع نقش خود را در برابر مهاجران پیشوا ایفا کنند ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران:

سازمان امور اتباع نقش خود را در برابر مهاجران پیشوا ایفا کنند

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه رسیدگی به مددجویان بهزیستی پیشوا خارج از توان شهرستان است، گفت: سازمان امور اتباع نقش خود را در برابر مهاجران پیشوا ایفا کنند