اختیارات استاداران | خبر معتبر
اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می شود/ جزئیات ۰۲ آذر ۱۴۰۰
وزیر کشور:

اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می شود/ جزئیات

وزیر کشور:اختیارات بیشتری به استانداران سراسر کشور واگذار خواهد شد و مطابق فرایند پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ صندوق توسعه ملی در استان ها شکل خواهد گرفت.