اداره آموزش و پرورش لواسانات | خبر معتبر
سهم عوارض شهرداری لواسان به آموزش و پرورش این بخش تخصیص یافت ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پس از گذشت ۸۰ سال؛

سهم عوارض شهرداری لواسان به آموزش و پرورش این بخش تخصیص یافت

سهم عوارض شهرداری لواسان پس از ۸۰ سال به آموزش و پرورش این بخش تخصیص یافت.