اداره صمت | خبر معتبر
۵ هزار واحد صنفی در بهارستان فاقد پروانه است ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
معاون سازمان صمت استان تهران:

۵ هزار واحد صنفی در بهارستان فاقد پروانه است

معاون سازمان صمت استان تهران با بیان اینکه کمبود اعتبارات و بودجه اداره صمت بهارستان در گرو ساختار اداری است گفت: ۵ هزار واحد صنفی در بهارستان فاقد پروانه است که باید اتاق اصناف برای ساماندهی آن اقدام مثبتی انجام دهد