ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری | خبر معتبر
اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز«توچال»پاکدشت آماده بهره برداری شد ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت:

اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز«توچال»پاکدشت آماده بهره برداری شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت گفت: اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیل و رسوب در حوزه آبخیز «توچال» پاکدشت به مرحله اجرا درآمده بود، آماده بهره برداری شده است.