ارتقای جلیل آباد | خبر معتبر
توسعه جلیل‌آباد در گروی ریل‌گذاری صحیح است ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار پیشوا:

توسعه جلیل‌آباد در گروی ریل‌گذاری صحیح است

فرماندار پیشوا در دیدار با مدیریت شهری جلیل آباد گفت: خدا را شاکریم که با ارتقای جلیل‌آباد به شهر و راه‌اندازی شهرداری در راستای افزایش سطح خدمات، خواسته دیرینه مردم این‌ منطقه تحقق یافت.