استاد فرج شهردار | خبر معتبر
گامی دیگر برای تکمیل و افتتاح پل شهید جعفرزادگان ۰۱ آبان ۱۳۹۹
شهردار باقرشهر:

گامی دیگر برای تکمیل و افتتاح پل شهید جعفرزادگان

شهردار باقرشهر از ورود بزرگترین پیمانکار طرح های عمرانی کشور در ساخت پل شهید جعفرزادگان خبر داد.