استان | خبر معتبر
ساعت کار ادارات استان تهران از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
از ابتدای شهریور؛

ساعت کار ادارات استان تهران از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است

معاون استاندار تهران گفت: ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است.