اسلام ناب | خبر معتبر
سیاست تجهیز و سیاست رشد لازمه ماندگاری یک ملت است ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
امام جمعه قرچک:

سیاست تجهیز و سیاست رشد لازمه ماندگاری یک ملت است

قرچک-امام جمعه قرچک گفت: به جای مجادله سیاسی و تشویش اذهان باید اقدام و عمل را پیش گرفت.