اسماعیلی رئیس بهزیستی پیشوا | خبر معتبر
تولید ماسک در مرکز بهبودی اقامتی پیشوا ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
رئیس اداره بهزیستی پیشوا:

تولید ماسک در مرکز بهبودی اقامتی پیشوا

رئیس اداره بهزیستی پیشوا از تولید ماسک در مرکز بهبودی اقامتی پیشوا خبر داد.