اطلاعات ایران | خبر معتبر
مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران دستگیر شد ۰۷ آذر ۱۳۹۹
توسط حفاظت قوه قضاییه،

مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران دستگیر شد

کیومرث نیازآذری توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه دستگیر شد.