افراد اصلح | خبر معتبر
مردم افراد اصلح را برای ورود به شورا ها انتخاب کنند ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

مردم افراد اصلح را برای ورود به شورا ها انتخاب کنند

امام جمعه موقت ورامین گفت: مردم با بصیرت افراد اصلح را برای ورود به شوراها انتخاب کنند.