افریقا | خبر معتبر
قطع و فروش دست کودک توسط پدر ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
خرافات خطر آفرین؛

قطع و فروش دست کودک توسط پدر

خرافات مردم آفریقا جان یک کودک را به خطر انداخت.