افزایش دستمزد و حقوق | خبر معتبر
سقف افزایش حقوق ۲.۵ میلیون تومان تعیین شد ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
در بودجه ۱۴۰۰؛

سقف افزایش حقوق ۲.۵ میلیون تومان تعیین شد

با مصوبه روز گذشته مجلس، سقف افزایش حقوق ۲.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شد.