افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ | خبر معتبر
افزایش یک میلیون ۹۵۵هزار تومانی حقوق کارگری ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
یک بام و دو هوای افزایش حقوق؛

افزایش یک میلیون ۹۵۵هزار تومانی حقوق کارگری

در حالی که دولت و کارفرماها دچار اختلاف نظر ۳۰۰ هزار تومانی برای افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ شده اند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.