افزایش قیمت مسکن | خبر معتبر
قیمت مسکن در دی ماه ۹۹ روند صعودی گرفت ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
مرکز آمار خبر داد؛

قیمت مسکن در دی ماه ۹۹ روند صعودی گرفت

مرکز آمار از افزایش ۸.۲ درصدی قیمت مسکن در دی ماه ۹۹ خبر داد و عنوان کرد: این در حالی ست که تورم ماهیانه مسکن در ماه آذر منفی شده بود.