افزایش نرخ جرایم رانندگی | خبر معتبر
افزایش نرخ جرایم رانندگی در سال آینده ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
تصویب شد؛

افزایش نرخ جرایم رانندگی در سال آینده

بر اساس مصوبه مجلس جرایم رانندگی ۵ درصد گران خواهد شد.