افزایش یارانه نقدی | خبر معتبر
آیا یارانه نقدی خانوارها افزایش پیدا می کند؟ ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
پاسخ سازمان هدفمندی یارانه

آیا یارانه نقدی خانوارها افزایش پیدا می کند؟

سازمان هدفمند سازی یارانه ها به مطالبه مخاطبان برای افزایش یارانه نقدی خانوار پاسخ داد.