اقتصاد های پیشرفته | خبر معتبر
اقتصاد های پیشرفته منابع مالی بیشتری به کشورهای کم درآمد اختصاص دهند ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
رییس صندوق بین المللی پول خواستار شد؛

اقتصاد های پیشرفته منابع مالی بیشتری به کشورهای کم درآمد اختصاص دهند

رئیس صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: اگر اقتصاد های پیشرفته و کشور های ثروتمند کمک های مالی بیشتری به کشور های کم درآمد تخصیص ندهند رشد اقتصادی جهان دچاره شکاف بزرگی خواهد شد.