اقزایش حق مسکن | خبر معتبر
۳ماه از سال گذشت؛پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میزدولت ماند ۰۶ تیر ۱۳۹۹

۳ماه از سال گذشت؛پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میزدولت ماند

تعیین حق مسکن کارگران از همان ابتدای سال با حواشی بسیاری همراه بود، حال در آخرین مورد اگر دولت نامه وزیر کار را تصویب کند، حق مسکن از تیر اعمال می شود و دیگر مابه‌التفاوتی پرداخت نمی‌شود.