امتحانات | خبر معتبر
ارسال سؤالات امتحان نهایی به صورت رمزگذاری شده به حوزه‌های اجرا ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

ارسال سؤالات امتحان نهایی به صورت رمزگذاری شده به حوزه‌های اجرا

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با اشاره به امنیت امتحانات گفت: سؤالات امتحان نهایی به صورت رمزگذاری شده به حوزه‌های امتحانی ارسال می‌شود.