امکانات و خدمات شهری | خبر معتبر
شهروندان نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام کنند ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
شهردار فرون آباد:

شهروندان نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام کنند

شهردار فرون آباد از شهروندان خواست که در پرداخت عوارض مشارکت جدی داشته باشند.