امیرعلی ثنایی | خبر معتبر
آهنگ جدید خواننده فارسی زبان یک فضاحت فرهنگی ببار خواهد آورد ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
از نگاه یک فعال فرهنگی و اجتماعی؛

آهنگ جدید خواننده فارسی زبان یک فضاحت فرهنگی ببار خواهد آورد

یک فعال فرهنگی و رسانه ای: متاسفانه هنوز هم مخالفان تفکر اسلام و تشیع دست از حجمه های فرهنگی برعلیه ایران اسلامی برنداشتند ، خواننده‌های فارسی زبان خارجی نیز عنصرهای گوش بفرمان آنان هستند.