امیری | خبر معتبر
جمع‌آوری فروشندگان سیار در سطح شهر رودهن توسط شهرداری ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جمع‌آوری فروشندگان سیار در سطح شهر رودهن توسط شهرداری

فروشندگان سیار در سطح شهر رودهن توسط شهرداری و پلیس‌راهور شهرستان دماوند جمع‌آوری شدند.