انتصاب شهردار | خبر معتبر
معرفی «ثنایی نیک» به استاندار تهران برای تصدی شهرداری پردیس ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
با رای موافق همه اعضای شورای شهر پردیس انجام شد؛

معرفی «ثنایی نیک» به استاندار تهران برای تصدی شهرداری پردیس

پردیس- «ثنایی نیک» با رای موافق همه اعضای شورای شهر برای تصدی شهرداری پردیس استاندار تهران معرفی شد.