انرژی اتمی | خبر معتبر
کسی حق ندارد در امور اجرایی دخالت کند ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
رئیس جمهور:

کسی حق ندارد در امور اجرایی دخالت کند

رئیس‌جمهور گفت: قانون اساسی به صراحت می‌گوید جز در مواردی که به صراحت اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده، تمام اجرا بر عهده دولت است و هیچ کس حق ندارد در اجرا مداخله کند.