اهانت به پیامبر | خبر معتبر
اهانت به پیامبر اسلام (ص) به ضرر دنیای کفر و صهیونیسم خواهد شد ۱۶ آبان ۱۳۹۹
امام جمعه قرچک:

اهانت به پیامبر اسلام (ص) به ضرر دنیای کفر و صهیونیسم خواهد شد

امام جمعه قرچک گفت: بدون شک این تعصبات پوچ و بی اساس به ضرر دنیای کفر و استکبار و صهیونیسم تمام خواهد شد.