ایران فروشی نیست | خبر معتبر
در فضای مجازی قرارداد ایران و چین را چه می خوانند؟ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
خبرمعتبر بررسی می کند؛

در فضای مجازی قرارداد ایران و چین را چه می خوانند؟

رصد و بررسی های مختلف از تولید محتوای فضای مجازی در خصوص قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین چند حکایت متفاوت را تاکنون به همراه داشته است.